คณะทำงานคัดเลือกสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวจังหวัดหนองคาย ร่วมกันพิจารณาสถานที่ที่ขอรับการพิจารณาเข้าเป็นสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย

คณะทำงานคัดเลือกสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวจังหวัดหนองคาย ร่วมกันพิจารณาสถานที่ที่ขอรับการพิจารณาเข้าเป็นสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย

วันนี้ (5 มกราคม 2565) ที่ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานคัดเลือกสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2565

 

นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดหนองคาย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รับทราบตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 64 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 18/2564 เห็นชอบให้จัดหางานจังหวัดหนองคาย ในฐานะเลขานุการคณะทำงานคัดเลือกสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าว ที่จะเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 2647/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องร่วมตรวจสอบสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าว ที่จะเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย ตามระบบ MOU ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 64 คณะทำงานคัดเลือกสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวจังหวัดหนองคาย ได้ออกตรวจสถานที่ที่ขอรับการพิจารณาเข้าเป็นสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย (OQ) จำนวน 6 แห่งประกอบด้วย โรงแรมหนองคายอินน์ , โรงแรมบุศยรินทร์ , ห้องเช่าเรือนเพชร , โรงแรมหนองคายธาวิลล่า , นฤมล อพาร์ทเม้นท์ และโรงแรมแกรนด์พาราไดซ์ ซึ่งภายหลังการออกตรวจสอบฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานคัดเลือกสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวจังหวัดหนองคาย ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้คณะทำงานฯ ร่วมกันพิจารณาสถานที่ที่ขอรับการพิจารณาเข้าเป็นสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ทั้ง 6 แห่ง ซึ่งพบว่าทุกแห่งมีความพร้อมทางด้านกายภาพ มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม จากนั้นคณะทำงานฯจะได้นำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย