ป.ป.ช.หนองคาย มุ่งมั่นปลูกฝังเยาวชนตามหลักคิดโมเดล STRONG และทำบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต กับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งศิลป์ครูแดง

ป.ป.ช.หนองคาย มุ่งมั่นปลูกฝังเยาวชนตามหลักคิดโมเดล  STRONG และทำบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต กับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งศิลป์ครูแดง

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายเยาวชนซึ่งเป็นสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย และเครือข่ายเยาวชนสภาเด็กจังหวัดหนองคาย จำนวน 50 คน โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ หากบุคคลกลุ่มนี้ได้รับการปลูกฝังในเรื่องของการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอาย และไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งประโยชน์ จะทำให้บุคคลกลุ่มนี้ สามารถช่วยปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันจะส่งผลให้สังคมลดปัญหาการทุจริตให้ลดน้อยลงได้ในอนาคต ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำเผยแพร่ นำเสนอแนวคิดโมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ที่ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้ถึงปัญหาและภัยจากการทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง

 

ซึ่งในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ แสงทองรีสอร์ท อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยนายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ นางสาวจันทิรา พัฒนากรสิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี จากนั้นได้ดำเนินกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในหัวข้อ การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ทักษะการเป็นผู้นำเยาวชนในการสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต และเทคนิคการเผยแพร่แนวคิด Model STRONG  - จิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน โดย วิทยากรจากบริษัท EQ Group และในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้าได้ดำเนินกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) บนพื้นฐานของความเอื้ออาทร คุณธรรม จริยธรรมจิตพอเพียง และจิตอาสา โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และในช่วงบ่ายในเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งศิลป์ครูแดง เพื่อทัศนศึกษา ทำกิจกรรม และลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคายสาขา 2 (สาขาชั่วคราว) นำโดย นางสาวจันทิรา พัฒนากรสิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย, นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ (ครูแดง) เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งศิลป์ครูแดง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดามร คำไตรย์ โค้ชชมรม STRONG-- จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย และนางสาวอภิรดี มิ่งวงศ์ ประชาสัมพันธ์ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย สาขา 2 (สาขาชั่วคราว) ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย กับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวคิดโมเดล STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ผลงานของชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย โดยมีนายบุญธรรม ดีหมั่น รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองคาย และเป็นกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้

 

ภายหลังที่ได้ลงนามทำบันทึกข้อตกลง นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ และนายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ได้นำคณะเดินศึกษาดูงานภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หลังจากนั้นได้ร่วมกันวาดภาพระบายสี ภายใต้กรอบแนวคิดโมเดล STRONG สร้างสรรค์ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เยาวชนได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของเองเกี่ยวกับโมเดล STRONG ผ่านภาพวาด เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย