จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดตลาดชุมชนคนหนองคาย ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า ให้แก่กลุ่มหรือผู้ผลิตผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพการเกษตร และผู้ผลิตสินค้าชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดตลาดชุมชนคนหนองคาย ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า ให้แก่กลุ่มหรือผู้ผลิตผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพการเกษตร และผู้ผลิตสินค้าชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

เมื่อช่วงเย็นวันนี้ (1 ธันวาคม 2564) ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดชุมชนคนหนองคาย ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

 

นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้อนุมัติงบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการตลาดชุมชนคนหนองคาย จำนวน 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า ให้แก่กลุ่มหรือผู้ผลิตผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพการเกษตร และผู้ผลิตสินค้าชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2564 รวม 5 วัน โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 40 ราย OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 ราย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย