ตำบลนางิ้วต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุกด้านอย่างยั่งยืน!!! ประจิต ปฏิเก ผู้สมัครนายก อบต.นางิ้ว เบอร์ 2 ชูนโยบายสำคัญประกาศปิดบ่อขยะหลังสร้างปัญหาในพื้นที่มาหลายปี ส่งผลกระทบชุมชนหลายด้านทั้งสารปนเปื้อน สิ่งแวดล้อม พร้อมจัดการเรื่องขยะในพื้นที่อย่างเป็นระบบประชาชนปลอดภัย

ตำบลนางิ้วต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุกด้านอย่างยั่งยืน!!! ประจิต ปฏิเก ผู้สมัครนายก อบต.นางิ้ว เบอร์ 2 ชูนโยบายสำคัญประกาศปิดบ่อขยะหลังสร้างปัญหาในพื้นที่มาหลายปี ส่งผลกระทบชุมชนหลายด้านทั้งสารปนเปื้อน สิ่งแวดล้อม พร้อมจัดการเรื่องขยะในพื้นที่อย่างเป็นระบบประชาชนปลอดภัย

นายประจิต ปฏิเก ผู้สมัครนายก อบต.นางิ้ว เบอร์ 2 นำกลุ่ม “รวมพลังคนรุ่นใหม่” ประกอบด้วย นายทศพล “เป้า” สมแก้ว , นายสัมฤทธิ์ “โป้ง” สดใส และ นายพงษ์พิศนุ “ดรีม” จุมพลา ลงพื้นที่บ่อขยะในพื้นที่ตำบลนางิ้ว เพื่อสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บ่อขยะ หลังสร้างปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่มานานหลายปี

โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาตรงกันว่าบ่อขยะที่ อบต.นางิ้วใช้ระบบฝังกลบนำมาทิ้งโดยขาดการจัดการที่ดีไม่ถูกต้องตามขั้นตอนการกำจัดขยะส่งผลกระทบสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เคยร้องเรียนให้แก้ไขหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการแก้ไข

 

ด้าน นายประจิต ปฏิเก ผู้สมัครนายก อบต.นางิ้ว เบอร์ 2 กล่าวว่า นโยบายกลุ่มรวมพลังคนรุ่นใหม่ แบ่งเป็น 8 ด้าน และด้านขยะมูลฝอยถือเป็นอีกนโยบายสำคัญของกลุ่มที่พร้อมผลักดันทันทีเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการจัดการขยะที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชุม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งบ่อขยะยังอยู่ใกล้แหล่งต้นน้ำซึ่งส่งผลให้พี่น้องในพื้นที่ตำบลนางิ้วได้รับสารปนเปื้อน เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิต

“เมื่อตนได้รับเลือกเข้ามาเป็น นายก อบต.นางิ้ว เรื่องปัญหาบ่อขยะรวมทั้งการจัดเก็บขยะตนจะเปลี่ยนถังขยะให้เป็นถังพลาสติกแบบมีฝาปิดทั่วตำบลนางิ้ว จัดซื้อรถขยะเพิ่ม 1 คัน เพื่อการเก็บขยะจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น จัดระบบการจัดเก็บขยะใหม่ และจะปิดบ่อทิ้งขยะเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพแวดล้อมต่อที่อยู่อาศัยโดยรอบและนำขยะทั้งหมดไปทิ้งอย่างถูกต้องตามขั้นตอนในสถานที่กำจัดขยะเหมือนท้องถิ่นอื่นที่เขาจัดการเรื่องขยะอย่างไม่มีปัญหา”

 

 

นายประจิต ปฏิเก ผู้สมัครนายก อบต.นางิ้ว เบอร์ 2 กล่าวอีกว่าภายหลังลงพื้นที่หาเสียงและร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายตนเห็นว่าตรงกับนโยบายกลุ่มรวมพลังคนรุ่นใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น 8 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านเทคโนโลยี

จัดให้มีการประชุมสภาและการทำงานของ อบต.แบบถ่ายทอดสด เพื่อให้ชาวบ้านได้มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบมือถือ

จัดตั้งกลุ่มรายงานปัญหาหรือการร้องทุกข์เป็นระบบกลุ่มไลน์เพื่อให้รวดเร็วต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ ,ส่งเสริมศูนย์ IT ในตำบลนางิ้ว เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

ด้านขยะมูลฝอย

เปลี่ยนถังขยะให้เป็นถังพลาสติกแบบมีฝาปิดทั่วตำบลนางิ้ว จัดซื้อรถขยะเพิ่ม 1 คัน เพื่อการเก็บขยะจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น จัดระบบการจัดเก็บขยะใหม่ ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพแวดล้อมต่อที่อยู่อาศัยโดยรอบ

ด้านน้ำประปา

จัดวางระบบท่อน้ำใหม่และติดตั้งมิเตอร์น้ำให้ใช้งานปกติทุกตัว มีการล้างบ่อพักน้ำอย่างน้อยเดือนละครั้งและผสมสารคลอรีนเพื่อให้เป็นมาตรฐานเหมือนระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค หาแหล่งน้ำหรือปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อชาวบ้านตลอดปี แก้ไขปรับปรุงค่าน้ำประปาที่ชำระให้เป็นปัจจุบัน จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เช่น

บ้านเทพประทับ เจาะบ่อบาดานที่ ซอย 15 วางแท่งน้ำบนที่สูง เพื่อให้น้ำไหลสะดวกและเพียงพอต่อการสาธารณูปโภค

บ้านนาบอน หมู่ 5 วางแท๊งน้ำใหม่และซ่อมแซมบ่อบาดาลเดิมที่มีอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า เพื่อให้คุ้มผู้ใหญ่บ้านและคุ้มใกล้เคียงมีน้ำใช้สะดวกไม่ขาดแคลน

บ้านนาบอน หมู่ 8 คุ้มฝายน้ำล้น วางระบบท่อน้ำประปาใหม่ ไม่ให้ทับซ้อนกับน้ำโปง และตรวจเช็คมิเตอร์ให้ใช้งานได้ทุกตัว

บ้านนางิ้วหมู่ 1 คุ้มน้ำหวยเจาะบ่อบาดาลใหม่ ที่บริเวณหลังบ้านอดีตกำนันหมื่น วางแท๊งน้ำใหม่เพื่อให้คุ้มน้ำหวยมีน้ำใช้และไม่ขาดแคลน

บ้านดงป่าเปลือย จัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำน้ำประปาผิวดินขนาดกลางที่ฝายห้วยขิงวางระบบท่อน้ำใหม่ติดตั้งมิเตอร์ถึงทั้งดงป่าเปลือยและบ้านเทาใต้

ด้านงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  งานสาธารณสุขและยาเสพติด

จัดงบประมาณที่สามารถใช้งบประมาณที่เร่งด่วนได้เพื่อให้ทันต่อการช่วยเหลือภัยในตำบลนางิ้วได้ทันที จัดซื้ออุปกรณ์ เรือท้องแบน อุปกรณ์ดับเพลิง ชุดดับเพลิง ชุดกู้ภัย และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆที่สำคัญต่อการช่วยเหลือชุมชน เพื่อจะได้ทันต่อการช่วยเหลือภัยทั้งทางน้ำและทางบก มีการจัดเวรยามเจ้าหน้าที่รถกู้ชีพตลอด 24 ชม.เพื่อจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้รวดเร็วมากขึ้น มีการจัดตั้งด่านตรวจเส้นทางหลักของตำบลนางิ้วโดยบูรณาการณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จัดตั้ง อปพร.ใหม่ และให้ชุด ชรบ. มาร่วมเป็น อปพร.ด้วยเพื่อจะได้มีค่าตอบแทนและมีสวัสดิการในการปฏิบัติงาน

ด้านการศึกษาและกีฬา

ปรับปรุงยกระดับและสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานทุกศูนย์พัฒนาเด็กในตำบลนางิ้ว จัดการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาและการดูแลเด็ก จัดตั้งชมรมกีฬาของตำบลนางิ้วเพื่อจะมีงบประมาณในการสนับสนุนกีฬาในตำบลนางิ้ว จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ทั้งเด็กเยาวชน  ประชาชนทั่วไป  ผู้สูงอายุ  เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี จัดกีฬาภายในตำบลและเปิดโอเพ่นเพื่อให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแข็งและยังเป็นการฝึกทักษะและเพิ่มความสามารถให้กับนักกีฬาในตำบลนางิ้ว.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย