สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “สร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย” ตามโครงการการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และนำไปใช้ประโยชน์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “สร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย” ตามโครงการการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และนำไปใช้ประโยชน์

วันนี้ (22 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุมแกรนด์เบญจวรรณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “สร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย” ตามโครงการการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น โดยมีนางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน

 

กิจกรรม “สร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย” จัดขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัด และประเทศชาติ รวมทั้งต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กรมประชาสัมพันธ์ ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด  จัดกิจกรรม “สร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์” ภายใต้โครงการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

กิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.พรพิทักษ์  แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ ขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสื่อสารในยุคดิจิทัล”ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คือสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าว, นักจัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบุคลกรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย จำนวน 50 คน ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้ จะทำให้มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจและมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ อย่างแท้จริง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย