ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์บริษัทสร้างการดีและผลงานนักเรียน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการเปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์บริษัทสร้างการดีและผลงานนักเรียน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

วันที่ 19 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงาน สพป.นค.1 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์บริษัทสร้างการดีและผลงานนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

 

นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  กล่าวว่า กิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อป้องกัน ปลูกฝังนักเรียน ให้ตระหนัก รู้เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นคนเก่งเรียนรู้เป็นคนดีชื่อตรง มีกริยามารยาท รู้จักการทำมาหากินสร้างชีวิตให้รุ่งเรืองขึ้น ได้ซึมซับคุณค่า แห่งการทำความดีสร้างความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทยปัจจุบันปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน ให้มีจิตสำนึกของการมี คุณธรรมไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่าน กระบวนการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติ บ้านเมือง

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มุ่งเสริมสร้างธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจึงได้จัดตั้งบริษัทสร้างการดี ( Sangkandee NK๑ Company ) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี มีทักษะในการบริหารจัดการและมี เจตคติที่ดีต่อการทำงาน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของ นักเรียนโรงเรียนสุจริต ทั้ง 5 คุณลักษณะ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่จัดตั้งบริษัทเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 8 โรงเรียน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย