มอบพันธุ์ปลาบึกให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด ตามโครงการ “ส่งเสริมอาชีพสมาชิกเลี้ยงปลาบึกในบ่อดิน” เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพหลัก

มอบพันธุ์ปลาบึกให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด ตามโครงการ “ส่งเสริมอาชีพสมาชิกเลี้ยงปลาบึกในบ่อดิน”  เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพหลัก

วันนี้ (9 กันยายน 2564) ที่ตลาดกลางรวบรวมผลผลิต สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์ปลาปลาบึกให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด ตามโครงการ “ส่งเสริมอาชีพสมาชิกเลี้ยงปลาบึกในบ่อดิน”

 

นายแทนธงชัย เทียมทะนงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 46 ปี ปัจจุบันบริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 46 สหกรณ์มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 5,821 ราย ทุนดำเนินงาน 455,075,452 บาท ดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจเงินรับฝากจากสมาชิกและโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกด้านต่าง ๆ

 

ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด กล่าวว่า กล่าวต่อไปอีกว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สมาชิกสหกรณ์ฯมีรายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีพและส่งชำระเงินกู้ยืมคืนแก่สหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกด้านการประมง ตามโครงการ “ส่งเสริมอาชีพสมาชิกเลี้ยงปลาบึกในบ่อดิน” เนื่องจากปลาบึกเป็นปลาเลี้ยงง่าย โตเร็ว ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ต้นทุนการเลี้ยงต่ำ สหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพหลัก สามารถเลี้ยงครอบครัวและสามารถส่งชำระหนี้คืนแก่สหกรณ์ได้ ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 ราย สหกรณ์สนับสนุนพันธุ์ปลาแก่สมาชิก รายละ 20 ตัว สนับสนุนเงินทุนและจัดหาอาหารปลามาจำหน่ายแก่สมาชิก และสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคายและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย วางแผนดำเนินการจัดการตลาดแก่สมาชิกสหกรณ์ต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลัก



ติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย