บ้านพักเด็กและครอบครัว ร่วมกับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

บ้านพักเด็กและครอบครัว ร่วมกับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

วันนี้ (8 กันยายน 2564) ณ สวนรุกชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ลาว อ.เมือง จ.หนองคาย นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว ร่วมกับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลอันเนื่องมาจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งการจัดงานฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่จะเป็นการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้ตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีคุณลักษณะและผลงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนคนอื่น ๆ

 

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย มีการจัดนิทรรศการจากกลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้และปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำ มีสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 50 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย