คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองหนองคาย ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองหนองคาย ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

วันนี้ (7 กันยายน 2564) ที่ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย , คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคาย , คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหนองคาย และประชาคมท้องถิ่น  ได้ร่วมกันประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองหนองคาย

 

การประชาคมท้องถิ่นครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และหนังสือจังหวัดหนองคาย ที่แจ้งให้เทศบาลเมืองหนองคาย จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยได้ประกาศสัดส่วนประชาคมของเทศบาลเมืองหนองคาย ไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองหนองคาย จึงได้จัดให้มีการประชาคมท้องถิ่นในครั้งนี้ขึ้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย