โรงเรียนสุจริต-เขตสุจริต !! รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระหว่างเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสุจริต-เขตสุจริต !! รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระหว่างเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 7 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,ดร.กานนท์ แสนเภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และ พ.ต.อ.ศุภกร เพียรเสมอ ผู้กำกับการตรวจสอบสำนวนและคดีตำรวจภูธรภาค 4 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระหว่างเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด พร้อมมอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563  และ มอบรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

 

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน  เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกลุ่มผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล แก่บุคลากรในการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย