สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประชุมพิจารณา กลั่นกรอง ข้อมูล สารสนเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จำนวน 2 ตัวชี้วัดหลัก และ 43 ตัวชี้วัดย่อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประชุมพิจารณา กลั่นกรอง ข้อมูล สารสนเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  จำนวน 2 ตัวชี้วัดหลัก และ 43 ตัวชี้วัดย่อย

วันที่ 6 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ดร.กานนท์ แสนเภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณา กลั่นกรอง ข้อมูล สารสนเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

 

นายนรภัทร สิทธิจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย กล่าวว่า สืบเนื่องจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยพบข้อบกพร่อง/จุดอ่อน คือ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 ) จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีกิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ ที่ดำเนินการทั้งหมด 6 กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ ได้แก่ 1) การประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 2) ออกคำสั่งผู้รับผิดชอบ  3) อบรมสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต และ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  4) กำกับ ติดตาม นิเทศ  ข้อมูล OIT  และ 5) พิจารณากลั่นกรอง ข้อมูล OIT (O1-O43)  และ 6) นำข้อมูลลงในระบบรายงานผล OIT (O1-O43) เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมที่ 5 พิจารณากลั่นกรอง ข้อมูล  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องและเหมาะสม จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อพิจารณา กลั่นกรอง ข้อมูล สารสนเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) จำนวน 2 ตัวชี้วัดหลัก และ 43 ตัวชี้วัดย่อย โดยมีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เข้าร่วมประชุม จำนวน 62 คน.          

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย