สพม.21 สร้างเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วันที่  9 ตุลาคม 2562 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังสี  ชั้น 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 (หนองคาย – บึงกาฬ)  นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Main Course โรงเรียนเครือข่ายตาม  “โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา”  และหลักสูตรกลยุทธ์การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL (Problem-based Learning : PBL คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียน)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

 

นางชนานันท์  สุคันธา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพม.21 กล่าวว่า  การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ),  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  และมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา  ซึ่ง  Node (ปม, เครือข่าย) ของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามีทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่  จังหวัดพิษณุโลก,  จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดระยอง,  จังหวัดตราด,  จังหวัดนครราชสีมา,  จังหวัดราชบุรี,  สพม.21 (หนองคาย – บึงกาฬ),  จังหวัดเลย  และจังหวัดนครพนม  โดย  สพม.21 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 9 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา  อำเภอเมืองหนองคาย,  โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม  อำเภอรัตนวาปี,  โรงเรียนฝางพิทยาคม  อำเภอสระใคร,  โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม  อำเภอท่าบ่อ,  โรงเรียนถ่อนวิทยา  อำเภอท่าบ่อ,  โรงเรียนภูทอกวิทยา  อำเภอศรีวิไล,  โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม  อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ,  โรงเรียนโสก   ก่ามวิทยา  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  และโรงเรียนหนองนางพิทยาคม  อ.ท่าบ่อ  และเพิ่มเติมอีก 2 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนกวนวันวิทยา  และโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา  อำเภอเมืองหนองคาย 

 

การจัดอบรมในครั้งนี้  เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ  โดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบโดยนวัตกรรมจิตศึกษา  PBL และ  PLC (Professional Learning Community ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  หรือ  การรวมตัว  รวมใจ  รวมพลัง  ร่วมมือกันของครู  ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ)  เพื่อให้โรงเรียนในโครงการสามารถบริหารจัดการเชิงระบบได้อย่างต่อเนื่อง  และเพื่อพัฒนาหลักสูตรกลยุทธ์การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  PBL ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น  217 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย