ปลัดจังหวัดหนองคาย เปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564

ปลัดจังหวัดหนองคาย เปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564

วันที่ 11  มิ.ย. 2564  เวลา 14.00 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย นายวรรณพล ต่อพล ปลัดจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564

 

นายยรรยง พรมศร ป้องกันจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเน้นการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายสามารถ ลด ละ เลิก การใช้สารเสพติด โดยใช้หลักความรัก ความเมตตา ปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และคืนคนดีสู่สังคม

 

ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เม.ย. – ก.ย.64) ได้ตั้งเป้าหมายในการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รวม 100 คน ส่วนการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 มีผู้เข้ารับการบำบัด จำนวน 50 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย