สพม.หนองคาย สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ปี 64

สพม.หนองคาย สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ปี 64

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ดร.กานนท์ แสนภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

นายรภัทร สิทธิจักร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายกล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายได้ให้ความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ

 

กิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 62 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย