สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ จัดกิจกรรม แบกจอบแบกเสียม เอาแฮง สร้างแปลงไฮ่นา “เอามื้อสามัคคี” พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ จัดกิจกรรม แบกจอบแบกเสียม เอาแฮง สร้างแปลงไฮ่นา “เอามื้อสามัคคี” พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

วันที่ 8 มิ.ย. 2564 เวลา 10.00 น.  ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ (HLM) นางลำไย ไก่เขื่อง บ้านโพนพระ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 

นายพัฒนา โพธิ์บอน พัฒนาการอำเภอท่าบ่อ กล่าวว่า กิจกรรมสามัคคีเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามหลักทฤษฎีใหม่เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้  ชุมชนต้องมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำนองเดียวกัน "การลงแขก" แบบดั้งเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่าย "โคก หนอง นา พช." คือการจัดการพื้นที่ในรูปแบบต่างๆตามภูมิศาสตร์สังคมซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริกับภูมิสังคม ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีอยู่อย่างสอดคล้องแบบธรรมชาติต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่เพิ่มพื้นที่ที่ป่าสร้างความมั่นคงทางอาหารทำให้ไปสู่ความพอเพียงในที่สุด  

 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การเข้าฐานการเรียนรู้ ฐานคนรักษ์ป่า ฐานคนรักษ์แม่ธรณี  การปลูกหญ้าแฝก ปลูกพันธุ์ไม้ ห่มดิน/แห้งชามน้ำชาม โดยให้ชุมชนคำนึงถึงความสามัคคี การตระหนักรู้หน้าที่ และร่วมมือกันสร้างสรรค์ จะทำให้ประชาชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่ชุมชนที่มั่นคงแข็งแรงและผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ไปได้.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย