คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองคาย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มองค์ความรู้ด้านการเงินการคลัง ให้แก่นักบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองคาย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มองค์ความรู้ด้านการเงินการคลัง ให้แก่นักบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

เมื่อเวลา 08.50 น.วันนี้ (8 มิถุนายน 2564) ที่ห้องแกรนด์เบญจวรรณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังให้แก่นักบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองคาย (คบจ.) จัดให้มีขึ้น

 

โครงการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการควบคุมภายในและหลักการบริหารความเสี่ยง ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย : SVS ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ Krungthai Corporate Online และการโอนสิทธิให้แก่นักบริหารการคลังท้องถิ่นของจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคายให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปขยายผลสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง หรือตำแหน่งอื่นที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุโดยตรงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้น 70 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย