“ปันสุข สร้างรอยยิ้ม” ......โกลบอลเฮ้าส์มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

“ปันสุข สร้างรอยยิ้ม” ......โกลบอลเฮ้าส์มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่อาคารอินทนิลโรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

นางสาวเทียนทอง ทวีสุข ผู้อำนวยการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เขต 2 พร้อมคณะ มอบวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนบ้านหนองแวง และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนรวมจำนวน 104 รายการ มูลค่า 273,402 บาท โดยมี นายทรงคุณ พ่อค้าไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง, นายสาคร ขันตี ประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนหนองคาย ร่วมเป็นผู้รับมอบ

 

นางสาวเทียนทอง ทวีสุข ผู้อำนวยการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด(มหาชน)เขต 2 กล่าวว่าโครงการ "ปันสุขสร้างรอยยิ้ม" เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของเรา (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR แบ่งออกเป็น 5 ด้านหลัก คือ การศึกษาและเยาวชน QUALITY EDUCATION สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ และการศึกษาที่มีคุณภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม GO GREEN อนุรักษ์การใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม LOCAL CULTURES สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ COMMUNITY DEVELOPMENT ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเชิญชวนและการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน สุขภาพและอนามัย/สุขภาพและการแพทย์ HEALTH AND WELL-BEING ส่งเสริมสวัสดิภาพและสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย ทั้งโครงการและกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพที่สำคัญ.

 

 
 
กลับ กลับหน้าหลัก



ติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย