สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด จัดอบรมวิชาการสหกรณ์สัญจรแก่สมาชิกในเขต จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการสหกรณ์ และสวัสดิการกองทุนที่สมาชิกพึงมี

นายสมพร เจือจันทึก ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด นำคณะกรรมการฯ ชุดที่ 41 จัดอบรมวิชาการสหกรณ์สัญจรให้แก่สมาชิกในเขต จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึง ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงสวัสดิการกองทุนต่างๆ ที่สมาชิกพึงมี พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก นายพูนลาภ รัตนาคณหุตานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายความรู้แก่สมาชิกด้วย กลุ่มเป้าหมายรวม 260 คน

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000 บาท มีจำนวนสมาชิกครั้งแรก 235 คน มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่สำคัญตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด หลายประการ เช่น ส่งเสริมสมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร ส่งเสริมช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก รับฝากเงินสมาชิก จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก ดำเนินการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ให้สวัสดิการหรือสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติเกี่ยวกับอาชีพ ตลอดจนสวัสดิการสังคมในหมู่สมาชิก.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย