“แม่น้ำโขงเปลี่ยนไป ประมงไทยต้องเท่าทัน”....ประชุมวางแผนการดำเนินงานเรื่องการจัดการน้ำเพื่อสร้างแหล่งอาหารสำรอง บริเวณหนองแหวน และหนองไข่นก ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 ทีมวิจัย ต.เวียงคุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก แกนนำชาวบ้าน หมู่ 2,7,8 ได้ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานเรื่องการจัดการน้ำเพื่อสร้างแหล่งอาหารสำรอง บริเวณหนองแหวน พื้นที่ 50 ไร่ และหนองไข่นกพื้นที่ 360 ไร่   โดย ประมงอำเภอเมืองหนองคาย และนักวิชาการประมงจังหวัดหนองคาย ช่วยให้ข้อมูลด้านกฎหมาย การจัดทำเขตอนุรักษ์ การขึ้นทะเบียนชาวประมง และแนวทางการสนับสนุนแผนให้เป็นรูปธรรม

ที่ประชุมได้หารือกันถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยจะมีการสำรวจข้อมูลการพึ่งพาแม่น้ำโขง สายน้ำที่เปลี่ยนไป การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำสำรอง ในพื้นที่ เช่น หนองแหวน หนองไข่นก การใช้ประโยชน์ของชุมชน นางระเบียบ โคธิเสน กำนันตำบลเวียงคุก กล่าวว่า ชุมชนใช้ประโยชน์หลายเรื่อง ทั้ง ใช้ปลูกพืชฤดูแล้ง นาบัว เลี้ยงสัตว์ หาปลา อย่างไรก็ตาม พื้นที่แหล่งน้ำเหล่านี้ มีพื้นที่ลดลงเรื่อยๆ ทั้งการตื้นเขิน และขาดการทำเขตแดนที่ชัดเจน การสำรวจข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยทำให้การวางแผนการใช้ประโยชน์ เป็นรูปธรรมมากขึ้น และหลังได้ข้อมูลที่ชัดเจน ทางทีมวิจัยจะมีเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชาคมหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง และในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นี้ จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกด้วย

 

ในส่วนของหนองแหวน และหนองไข่นกนั้น จากการหารือในที่ประชุม หนองแหวน เหลือเนื้อที่ราวๆ 50 ไร่ พื้นที่เหมาะกับการทำเขตอนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลา เป็นพื้นที่คาบเกี่ยว หมู่ 2 และ หมู่ 7 มีเกษตรกรมีที่นาและใช้ประโยชน์รอบหนองประมาณ 20 ราย จึงไม่น่าเป็นห่วง อีกทั้ง คุณรมณ ปัชชามาตย์ ที่ปรึกษาทีมวิจัยตำบลเวียงคุก ได้นำเรื่องหารือท่านเจ้าอาวาสวัดเทพพลประดิษฐาราม หรือพระอาจารย์โต้ง ท่านเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่ง ที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงที่ผันผวนหนัก  และท่านได้เมตตาใช้งบประมาณของวัดในการจัดซื้อพันธุ์ปลา มาปล่อยบริเวณหนองแหวนบริเวณใกล้วัด และพร้อมทำเขตอภัยทาน และประสานวัดทุกวัดเพื่อทำเรื่องนี้ หากชุมชนเห็นร่วมกัน

นอกจากนี้ อาจารย์กระสันต์ ปานมีศรี ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงคุก ประธานกลุ่มการจัดการน้ำตำบลเวียงคุก ให้ข้อมูลการพัฒนาบริเวณหนองไข่นก ว่าหนองไข่นกมีพื้นที่ประมาณ 361 ไร่ มีเกษตรกรสองตำบลใช้ประโยชน์ร่วมกัน คือตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย และ ตำบลบ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย สภาพพื้นที่โดยรวม ตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมก่อนนี้ คณะกรรมการน้ำชุมชนเวียงคุกได้มีการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกในปี พ.ศ.2559 ขุดลอกหนองไข่นก ระยะทาง 496 เมตร เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรให้กับชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ ช่วยป้องกันการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ปี พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน ขุดลอกหนองไข่นกเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและเชื่อมโยงทางเดินน้ำ ระยะทาง 1,012 เมตร พร้อมฟื้นฟูทางเชื่อมน้ำลำห้วยประคูณ 350 เมตร เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้โจทย์สำหรับทีมวิจัยและผู้นำชุมชนตำบลเวียงคุกคือ การสำรวจข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์หนองไข่นก และชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกแบบ จัดทำแผนการกักเก็บน้ำ  การทำเขตอนุรักษ์ปลา การเชื่อมทางน้ำ ซึ่งชุมชนวางแผนประสานงานกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 3 อุดรธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในส่วนงบประมาณภายใต้แผนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอีกช่องทางหนึ่ง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย