ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมสืบสานงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวตำบลหาดคำประจำปี 2562 ปีนี้มีเรือไทย-ลาว เข้าร่วมแข่งขัน กว่า 11 ลำ

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ท่าน้ำบ้านหาดคำ ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานประเพณีการแข่งขังเรือยาวตำบลหาดคำ ประจำปี 2562

 

นายชัยโรจน์ ฐิรศิริชวเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ กล่าวว่า เทศบาลตำบลหาดคำได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ ศิลปะ จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่กับท้องถิ่นต่อไป จึงได้จัดงานสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวตำบลหาดคำในครั้งนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการแข่งขันเรือยาวของตำบลหาดคำให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให้ประชาชนมีรายได้อยู่ดี กินดี มีความสุข มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความเข้มแข็ง มีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ระหว่างชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหาดคำและใกล้เคียง ส่งเสริมให้ประชาชนและท้องถิ่นของตนเองและห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนรุ่นลูกรุ่นหลานได้เล็งเห็นถึงวิถีชีวิตการใช้ชีวิตความเป็นอยู่คู่กับแม่น้ำโขง

 

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเรือทั่วไปใช้ฝีพาย จำนวน 50 - 55 คน มีเรือเข้าร่วมการแข่งขันจากไทย 2 ลำ และจาก สปป.ลาว 3 ลำ รวม จำนวน 5 ลำ และประเภทเรือโบราณใช้ฝีพายภายในท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย จำนวน 50-55 คน มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 ลำ รวมจำนวน ทั้งสิ้น 11 ลำ

สำหรับผลการแข่งขันรางวัลเรือยาวประเภททั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทพประทานพร ได้รับรางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คอนสวรรค์ 99 ได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สายฟ้าท่าพระรอง ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ พจน์ปลากระชัง ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทเรือยาวโบราณรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางพญาคำปลิว ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เจ้าแม่คำหยาด ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ฉัตรชัยนาวา ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ เพชรชมพู ได้รับรางวัลเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล โดยมี นายชัยโรจน์ ฐิรศิริชวเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดคำร่วมมอบรางวัล.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย