ทีม “Army Delivery” กรมทหารราบที่ 13 นำข้าวหอมมะลิ และน้ำดื่มที่ได้รับมอบจากภาคเอกชน ส่งมอบช่วยประชาชนและกำลังพลที่ประสบความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 และจัดซื้อปลานิลจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ทีม “Army Delivery” กรมทหารราบที่ 13 นำข้าวหอมมะลิ และน้ำดื่มที่ได้รับมอบจากภาคเอกชน ส่งมอบช่วยประชาชนและกำลังพลที่ประสบความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 และจัดซื้อปลานิลจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

 กรมทหารราบที่ 13 ได้รับมอบข้าวหอมมะลิ จาก บริษัท เบนซ์ อุดรธานี จำกัด โดย คุณจันทวรรณ เรืองพัฒนา (เจ๊หมวย) จำนวน 100 ถุง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท และน้ำดื่มจาก บริษัท อยู่เจริญคอนกรีต (1996) จำกัด โดยคุณเจริญ บุญเอื้อเบญจมาส (เฮียอู๋) จำนวน 80 แพ็ค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย รวมทั้งประชาชนที่มีรายได้น้อย และไม่มีรายได้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่ 13 โดย พันเอก มงคล หอทอง และคณะสมาคมแม่บ้าน กองทัพบก สาขากรมทหารราบที่ 13 ได้นำกำลังพลของหน่วย และทีม Army Delivery นำข้าวหอมมะลิ และน้ำดื่มที่ได้รับมา รวมทั้งหน้ากากอนามัย  แอลกอฮอล์ล้างมือและเครื่องอุปโภคบริโภคที่หน่วยจัดหา นำเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย จำนวน 4  ครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวนายสุรชัย   พงษ์แสง,ครอบครัวนางลำไพ  เดือนนิล,ครอบครัวนางบัว  เรไทยสง,ครอบครัวนางบุญมี  ญานสิทธิ์  และทีม Army Derivery ของหน่วย ได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนอีก  จำนวน 70 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ บ้านโนนภูทอง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

และ คุณสรัญญา ทองวิเศษ เป็นผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารราบที่ 13 และคณะ ได้จัดซื้อปลานิลจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วยและได้อนุมัติให้ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 13  พร้อมทั้งครอบครัวกำลังพล ที่ต้องการปลานิลราคาถูกกว่าท้องตลาดไว้รับประทาน ร่วมในการจัดซื้อเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งมียอดรวมในการจัดซื้อทั้งสิ้น จำนวน 309 กก. รวมเป็นเงิน 18,540 บาท ผลการดำเนินการในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยทหารได้เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดซื้อปลานิลในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งไม่สามารถออกจำหน่ายได้ตามปกติ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย