ผู้ว่าฯ หนองคาย ลงนาม ปิด บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (อัศวรรณโพนพิสัย) เพื่อทำความสะอาดสถานที่ให้ปลอดจากเชื้อ

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดหนองคาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) และมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1) ข้อ 2 ข้อ 7 (1)  และข้อ 11 ลงวันที่ 25 มีนาคา 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 15) ข้อ 2 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 28 เม.ย. 2564 จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดหนองคาย ไว้เป็นการชั่วคราว คือ “บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (อัศวรรณโพนพิสัย) จังหวัดหนองคาย” ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2564 ถึง วันที่ 1 พ.ค. 2564

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดสถานที่ให้ปลอดจากเชื้อ โดยให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถเข้าตรวจสอบติดตามให้คำแนะนำ ตามมาตรการและวิธีการเพื่อควบคุมโรคที่เคร่งครัดและเหมาะสมต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย