วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนันตนาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  นายมงคล  แก้วรอด  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2563

 

นายพงษ์ไพร แสนสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กล่าวว่า  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจัดการเรียนการสอนใน 5 ประเภทวิชา  ได้แก่ ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ,  ประเภทวิชาศิลปกรรม,  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม  และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพและแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทำให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนโดยทั่วไป

สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2563  ในครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ และขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน  199 คน,  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 262 คน  รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 497 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย