โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ อ.ปากชม จ.เลย นำนักเรียนทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ อ.ปากชม จ.เลย นำนักเรียนทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าบ่อ (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง) นายสมชาย ระติเดช ประธานโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ และ นายวัฒนา ศรัทธาคลัง  นำคณะครู จำนวน 21 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 47 คน (โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ อ.ปากชม จ.เลย) ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ (ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดงบ้านศิลป์ไทย ,ครูฟ้าสวย น.ส.ศิลป์ไทย ธรรมเรืองฤทธิ์ ร่วมต้อนรับพร้อมให้ความรู้ด้านศิลปะกับนักเรียน พร้อมพาเดินเยี่ยมชมพืช ผัก ผลไม้ ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 19 ไร่ จากนั้นครูแดงและครูฟ้าสวยพานักเรียนนำสิ่งที่ได้พบเห็นมาวาดภาพระบายสีเพื่อฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะ ให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และฝึกสมาธิ โดยเริ่มหัดวาดสิ่งต่างๆรอบตัว จะได้รู้จักกับรูปร่างและรูปทรงต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการวาดรูปพร้อมทั้งวิธีระบายสีและองค์ประกอบของภาพให้เกิดความสวยงาม

 

สำหรับการนำนักเรียน เข้าศึกษาเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าบ่อ (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง) ของโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ อ.ปากชม จ.เลย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงในเรื่องที่ได้เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ และสนุกสนานในการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการวางแผน ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะแสวงหาความรู้ พัฒนาคุณธรรมทางด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เช่น ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และ ผู้เรียนกับผู้สอน

เนื่องจากการศึกษาปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน  ได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งจากประสบการณ์ตรง  โดยประสมประสานความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  โดยประสมประสานสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุล 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มี โอกาสเรียนรู้ตนเอง ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่าง อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

 

นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดงบ้านศิลป์ไทย กล่าวว่า วันนี้ทางบ้านทุ่งศิลป์ครูแดงได้รับเกียรติจาก “ครูฟ้าสวย” นางสาวศิลป์ไทย ธรรมเรืองฤทธิ์ มาให้ความรู้กับเด็กๆซึ่ง “ครูฟ้าสวย” เป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านศิลปะโดยตรง ผู้เคยได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะเด็กระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เจ้าของรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น  แห่งชาติ"ด้านศิลปะและเจ้าของรางวัล DIPLOMA จากการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ 6 ณ ประเทศโรมาเนีย และรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ หัวข้อ "ผีเสื้อกับดอกไม้" และรางวัลอื่นๆทั้งในและต่างประเทศมากมาย

น.ส.ศิลป์ไทย  ธรรมเรืองฤทธิ์ กล่าวว่า น้องๆนักเรียนที่มาทัศนศึกษาในวันนี้ได้สัมผัสธรรมชาติและเรียนรู้พืชผักผลไม้ รวมถึงปลาหลากหลายชนิดที่ได้พบเห็นแล้วนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวาดจินตนาการ ลงบนกระดาษสีที่ได้ภาพที่มีสีสันสวยงาม.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย