อบต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง)

อบต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง)

วันที่ 6 เม.ย. 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าบ่อ (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง) นายพนม เจนจัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  รวม 30  คน เดินทางมาศึกษาดูงาน โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดงบ้านศิลป์ไทย ให้การต้อนรับ

 

นายพนม เจนจัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว กล่าวว่าการจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรอำนาจหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้เข้าร่วมโครงการถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสามารถเผยแพร่แก่ประชาชน

โดยการอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ได้มีความรู้เพิ่มเติมในด้านการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเปิดโลกทัศน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้านความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและชุมชนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป     

นายพนม เจนจัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว กล่าวต่อว่าภายหลังการศึกษาดูงานจะทำให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรักความสามัคคีระหว่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้

 

นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดงบ้านศิลป์ไทยกล่าวว่า การเดินทางมาศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ในครั้งนี้เป็นการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีปฏิบัติตามแนวทางเศรษบกิจพอเพียง โดยท่าน นายก อบต.วังแก้ว ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับบ้านทุ่งศิลป์ครูแดง พร้อมนี้ครูแดงบ้านศิลป์ไทย ได้มอบ เมล็ดพันธุ์และหน่อกล้วยพันธุ์ดีให้ท่าน นายก อบต.วังแก้ว เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์พืชต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย