โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี นำนักเรียนทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง

โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี นำนักเรียนทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง

วันที่ 5 เมษายน  2564 ณ บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายธนพล ศิริวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง นำคณะครู 12 คน นักเรียน จำนวน 43 คน จัดกิจกรรมค่าย "ศิลปะเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดงบ้านศิลป์ไทย ,ครูฟ้าสวย น.ส.ศิลป์ไทย ธรรมเรืองฤทธิ์ ร่วมต้อนรับพร้อมให้ความรู้ด้านศิลปะกับนักเรียน

 

นายธนพล ศิริวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง กล่าวว่าสำหรับการนำนักเรียน เข้าศึกษาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงในเรื่องที่ได้เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ และสนุกสนานในการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการวางแผน ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะแสวงหาความรู้ พัฒนาคุณธรรมทางด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เช่น ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และ ผู้เรียนกับผู้สอน

 

นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดงบ้านศิลป์ไทย กล่าวว่า วันนี้ทางบ้านทุ่งศิลป์ครูแดงได้รับเกียรติจาก “ครูฟ้าสวย” นางสาวศิลป์ไทย ธรรมเรืองฤทธิ์ มาให้ความรู้กับเด็กๆซึ่ง “ครูฟ้าสวย” เป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านศิลปะโดยตรง ผู้เคยได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะเด็กระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เจ้าของรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น  แห่งชาติ"ด้านศิลปะและเจ้าของรางวัล DIPLOMA จากการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ 6 ณ ประเทศโรมาเนีย และรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ หัวข้อ "ผีเสื้อกับดอกไม้" และรางวัลอื่นๆทั้งในและต่างประเทศมากมาย

นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดงบ้านศิลป์ไทย กล่าวต่อว่า บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง เป็นศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ต้นแบบระดับอำเภอ เป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการวิชาเกษตรและวิชาศิลปะเข้าด้วยกันเป็น "เกษตรศิลป์" ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบครอบครัว "บริหารจัดการรายจ่ายให้น้อยกว่ารายรับอย่างมีความสุข" เป็นสถานที่ทัศนศึกษา  ศึกษาดูงาน ของหน่วยงาน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย  มีค่าสถานที่ ค่าวิทยากรนิดหน่อยท่านใด หน่วยงานใดสนใจ มาทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน โทรติดต่อสอบถามครูแดงบ้านศิลป์ไทย 086-2289-508 ยินดีต้อนรับ

 

 

สำหรับการศึกษาดูงานของเรียนโรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ในครั้งนี้ มี นายสำราญ โยจำปา ครูโรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง เป็นผู้ติดต่อประสานงาน เพื่อนำนักเรียนทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย