วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2564  ณ อาคารหอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 2  กม.ที่ 5 ถนนโพนพิสัย-หนองคาย (ขาเข้า)   ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563  ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จำนวน  677 คน

 

ดร.เดชวิชัย  พิมพ์โคตร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  กล่าวว่า  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563 ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายในครั้งนี้  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูครู  ผู้บริหาร  กลุ่มเครือข่ายของวิทยาลัย  บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  และนักศึกษาผู้มีผลการเรียนหรือกิจกรรมดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อสังคม,  เพื่อจัดมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการเป็นผู้มีภูมิปัญญาที่จะสร้างสรรค์สังคมต่อไปในอนาคต

 

โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) จำนวน  470 คน,  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  จำนวน  386 คน  และนักเรียนโครงการเรียนร่วมระบบทวิศึกษา  จำนวน 21 คน  รวมผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำการศึกษา 2563  จำนวน  677 คน 

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่  ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น,  กลุ่มเครือข่ายของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย,  ครูผู้มีผลงานดีเด่น,  บุคลากรสายสนับสนุน,  นักเรียน  นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือกิจกรรมดีเด่น  จำนวน  71 คน  อีกด้วย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย