จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดหนองหนองคาย ปี 2564

จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดหนองหนองคาย ปี 2564

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (2 เมษายน 64) ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดหนองหนองคาย ปี 2564 โดยมีพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย/รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่มีครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจน สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง

ต่อมาในปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยพระราชทาน พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ปัจจุบันจังหวัดหนองคาย มีเงินกองทุนฯ จำนวน 2,860,761.97 บาท ในปี พ.ศ.2564 จังหวัดหนองคาย ได้จัดทำโครงการฯ เพื่อนำเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไปสนับสนุนงานพัฒนาเด็กของจังหวัด ร่วมกับโครงการต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคาย

การจัดพิธีทอดผ้าป่าฯ ในครั้งนี้ มีผู้มีจิตรศรัทธา หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ระดับจังหวัด และเครือข่ายผู้นำ องค์กรประชาชนทั่วไป ในระดับอำเภอ ได้ร่วมบริจาค เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 257,481.50 บาท.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย