คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานรับรองประธานและคณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์หนองคาย วาระที่ 2

คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานรับรองประธานและคณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ศูนย์หนองคาย  วาระที่ 2

วันที่ 27 พ.ย.63 เวลา  18.30 น. ณ ห้องอาหารสวนอาหารภัสสร  ต.มีชัย  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  นางสาวสิริมา  วัฒโน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีประกาศรับรองคณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ศูนย์หนองคาย  วาระที่ 2  โดยมีนายวรรณยศ  มิตรานนท์,  นายวิเศษ  ไผ่ชัยสิทธิ์,  นางสุดา  ชื่นบาน  ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ศูนย์หนองคาย  ร่วมกิจกรรมรับรองประธานและคณะกรรมการ

 

นางวรมัย  พูลภัสสร  ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ศูนย์หนองคาย  (ประธานคณะธรรมการรับเลือกวาระที่ 2) กล่าวว่า  สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2510 โดยคณะบรมครูหลวงสุขุม นัยประดิษฐ์, พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์, ครูเอื้อ สุนทรสนาน, ครูแก้วฟ้า อัจฉริยะกุล, ครูสง่า  อารัมภีร์, ครูชมพู  อรรถจินดา, ครูสมาน กาญจนะผลิน, ครูมนตรี ตราโมท, ครูประสิทธิ์ พยอมยงค์  และอีกหลายท่าน

 

ทั้งนี้เพื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านการดนตรี,  การประพันธ์เพลง,  เพื่อส่งเสริมมาตรฐาน และความก้าวหน้าของการดนตรี  การประพันธ์เพลง  การเรียบเรียงเสียงประสาน  และการขับร้อง,  เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของการดนตรี  และการประพันธ์เพลง,  ส่งเสริมความสมานสามัคคีของนักดนตรี  นักประพันธ์เพลง  นักเรียบเรียงเสียงประสาน  และนักร้อง,  เพื่อคุ้มครองอาชีพของนักดนตรี  นักประพันธ์เพลง  นักเรียบเรียงเสียงประสาน  และนักร้อง,  เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ของนักดนตรี  นักประพันธ์เพลง  นักเรียบเรียงเสียงประสาน  และนักร้อง,  เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสมาชิก,  เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิชาการดนตรี  วิชาการขับร้อง  ทั้งในและนอกประเทศ

ส่วนที่จังวัดหนองคาย  ได้รวมตัวกันเพื่อร้องรำทำเพลง  สร้างวงดนตรีสร้างเสียงเพลงให้คนหนองคายมีความสุข  ความรักสามัคคี  และพร้อมที่จะร่วมงานกับทุก ๆ หน่วยงานที่ต้องการเรา  ต้องการเสียงเพลง  ดังพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 “ดนตรีคือชีวิตจิตใจ  และเพลงเป็นสิ่งมีชีวิต”. 

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย