PEA หนองคาย และ PEA ท่าบ่อ เข้ารับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย

PEA หนองคาย และ PEA ท่าบ่อ เข้ารับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย

วันนี้ (18 พ.ย. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องไกล่เกลี่ย 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายญัฐพงศ์ ผลจันทร์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย และ นายสมหวัง โคตรลาคำ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เข้ารับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน เข้ารับใบรับรองฯ ทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน

 

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการประเมินของ PEA หนองคาย และ PEA ท่าบ่อ คือ

1.เพื่อให้ PEA หนองคาย และ PEA ท่าบ่อ ปฏิบัติต่อแรงงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาคสมัครใจ มีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างยั่งยืน

2.เพื่อเป็นเกณฑ์ให้ PEA หนองคาย และ PEA ท่าบ่อ ตรวจสอบและประกาศตนว่าปฏิบัติสอดคล้องกับ มยส.

3.เพื่อให้ผ่านการประเมิน และการรับรอง มยส.

 

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับคือ

1.ทำให้ PEA หนองคาย และ PEA ท่าบ่อ มีระบบการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ช่วยลดการขยายตัวของยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

2.ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี สมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง ลดความสูญเสีย เกิดขวัญกำลังใจ ครอบครัวอบอุ่น และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

3.มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีสารเสพติด. 

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย