จังหวัดหนองคาย เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปี 2564

จังหวัดหนองคาย เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปี 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  ณ  ห้องประชุมพระใส ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2564  มีนายสมศักดิ์  เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เป็นเลขานุการการประชุม

 

ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการกำหนดกรอบการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมมอบหมายหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน  ตลอดจนการพิจารณาหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาที่เปิดฝึกอบรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับตลาดแรงงานของจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย สาขาช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ ช่างแต่งผมบุรุษ/สตรี และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดหนองคายได้รับเป้าหมาย จำนวน 20 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย