สพม.21 พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จับมือ สสวท. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)

สพม.21 พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จับมือ สสวท. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)

วันที่ 17 ตุลาคม 2563  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ)  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.21 และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

นายอาทิตย์  ธำรงชัยชนะ  รอง ผอ.สพม.21 กล่าวว่า  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยเพิ่มเติมสาระที่ 4 เทคโนโลยี ซึ่งมีวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้หลัก 3 ด้าน ได้แก่  วิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การแก้ปัญหา Coding การใช้ตรรกะ,   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา  และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน

จากการประกาศหลักสูตรใหม่มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ข้อมูลจากการสำรวจพบว่า ครูทุกระดับชั้นส่วนใหญ่สอนวิชาวิทยาการคำนวณไม่ครบทุกเนื้อหา  ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและตัวชี้วัด  รวมทั้งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณ  ทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้สอนวิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

ดังนั้น  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ  การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการศึกษา  เพื่อดำเนินโครงการร่วมกันในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ให้เป็นผู้นำทางการศึกษาด้านโค้ดดิ้ง  การพัฒนาครูให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้ง  และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการ  นิเทศติดตาม  และส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศ  และพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้แต่งตั้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เป็นศูนย์จัดอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T) และได้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น  เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ  ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี ซึ่งได้กำหนดจัดอบรม 2 รุ่น  รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 สำหรับ ม.ปลาย  ระหว่าง วันที่ 17-18 ต.ค. 2563  ส่วนรุ่นที่ 2 ระดับ ม.ต้น  ระหว่าง วันที่ 24-25 ต.ค. 2563 โดยมี วิทยากรจาก สสวท. มาให้ความรู้กับครูผู้เข้าร่วมอบรม.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย