เทศบาลเมืองหนองคาย อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

เทศบาลเมืองหนองคาย  อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง นายวีระชัยโชค  มงคลภูมิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

 

นายสมบัติ  บินตะคุ  ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย  กล่าวว่า  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนนาโพธิ์)  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองคาย  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี  มีความสุขอย่างยั่งยืน  ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลสุขภาพตามเกณฑ์  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพ  มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ดังนั้น  จึงจัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น  เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  ได้รับความรู้ในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย  หรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน  สามารถช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี  เป็นการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพให้มีความปลอดภัย  ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต  และลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาล  โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 8 รุ่นๆ ละ 100 คน

 

 

โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา,  โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา,  โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก (โรงเรียนจีน),  โรงเรียนเทศบาล 2 ชํานาญอนุเคราะห์,  โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง,  โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย,  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา  และโรงเรียนอนุบาลสาริกา  เข้าร่วมอบรมในแต่ละรุ่น  ทั้งนี้นักเรียนในแต่ละรุ่นจะได้รับรู้ในเรื่องของหลักการวัดสัญญาณชีพ  การเช็ดตัวลดไข้  การแจ้งขอความช่วยเหลือ 1669  การปฐมพยาบาลผู้ป่วยชักเกร็ง  โรคหัวใจ  โรคหลอดเลือดสมอง  โรคเบาหวาน  การทำแผล  ทั้งแผลสด  แผลแห้ง  แผลไฟไหม้  น้ำร้อนลวก  การประคบร้อน  ประคบเย็น  การดามกระดูกหัก  การฝึกปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  และการฝึกปฏิบัติการช่วยคนจมน้ำ  โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลหนองคายเป็นวิทยากร.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย