นายก อบจ.หนองคาย เปิดการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 2

อบจ.หนองคาย  จับมือ  สพม.21 จัดอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย  รุ่นที่ 2

วันที่  11 ต.ค. 63  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงแรมหนองคายธาวิลล่า  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  นายยุทธนา ศรีตะบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 2

 

นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย - บึงกาฬ)  กล่าวว่า  การจัดการศึกษาในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษา การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  เพื่อให้เกิดทักษะการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  และได้จัดทำโครงการ อบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย  ในครั้งนี้ขึ้น  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,     เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   และ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายโรงเรียนในการร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผอ.สพม.21 กล่าวต่อไปว่า  นโยบายของนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ.กพฐ.)  ซึ่งได้เดินทางมามอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ต.ค.63 ที่ผ่านมา  โดยได้มีนโยบายการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และได้มีการบ้านข้อใหญ่มอบให้กับชาวจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬว่า  “ในฐานะที่ผมเป็นคนบึงกาฬและคนหนองคาย  ถ้าผมไม่พัฒนาเมืองหนองคายและบึงกาฬให้ดีได้  ผมก็ไม่กล้าที่จะบอกชาวบ้านว่า  บ้านเมืองอื่นเขาว่าผมดี  การที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬจะดีหรือไม่ดีต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียน  โรงเรียนจะดีหรือไม่ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา  ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน  จึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กร  องค์กรใดจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ  ตัวที่บ่งบอกก็คือสมรรถนะของผู้นำ  ห้องเรียนใดจะมีคุณภาพ  นักเรียนคนใดจะมีคุณภาพ  ตัวสะท้อนคุณภาพของนักเรียนก็คือ  ครูผู้สอน  เราจึงต้องจับมือกันเดิน  แล้วก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน”  ดังนั้นเราต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาการในครั้งนี้ขึ้น  ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 500 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย