“ยุทธนา” นายก อบจ.หนองคาย เปิดการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย

อบจ.หนองคาย  จับมือ  สพม.21 จัดอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย 

วันที่  10 ต.ค. 2563  ณ ห้องประชุมโรงแรมหนองคายธาวิลล่า  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  นายยุทธนา ศรีตะบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย

 

นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย - บึงกาฬ)  กล่าวว่า  การจัดการศึกษาในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษา การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  เพื่อให้เกิดทักษะการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  และได้จัดทำโครงการ อบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย  ในครั้งนี้ขึ้น  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,  เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายโรงเรียนในการร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยจัดการอบรม 2 รุ่น  รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีผู้บริหารโรงเรียนและครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 700 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย