เรือนจำหนองคาย มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านการเข้าร่วมโครงการพระราชทานโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง

เรือนจำหนองคาย มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านการเข้าร่วมโครงการพระราชทานโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง

วันที่ 15 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. ณ เรือนจำจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 1 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการอบรม โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี

 

นายเทอดศักดิ์ อังพัฒนพงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองคายที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 ซึ่งมีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการ จำนวน 172 คน เป็นผู้ต้องขังชาวไทย 148 คน เป็นผู้ต้องขังชาวต่างชาติ 24 คน ระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก เลี้ยงกบ และเลี้ยงปลา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

 

สำหรับการฝึกโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรือนจำจังหวัดหนองคาย แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ลงบนกระดาน การสร้างพื้นที่จำลองและวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริง ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล โดยการฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ครบถ้วน ตามหลักสูตรการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการฝึกจำนวนทั้งสิ้น 172 คน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการอบรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้ ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษในโอกาสต่อไปจะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย