สพม.เขต 21 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการปฏิบัติงานการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

สพม.เขต 21 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการปฏิบัติงานการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC

วันที่ 15 ก.ย. 63 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี  ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก  ต.น้ำจั้น  อ.เซกา  จ.บึงกาฬ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สะท้อนผลการปฏิบัติงาน  การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC (Professional  Learning Community :PLC)  วงรอบที่ 1

 

นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กล่าวว่า  สพม.21 ได้รับทุนอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning Community :PLC) ของคุรุสภา ประเภทเครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษา (TSIP)  ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC)  มี โรงเรียนในโครงการ  จำนวน 18 โรงเรียน  94 ทีม สรุปผลการดำเนินงานวงรอบที่ 1  ในระบบ Trainfilx  ในเดือน สิงหาคม 2563 ได้ครบวงรอบ จำนวน  65 ทีม   เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานวงรอบที่ 1 ได้ครบทุกทีมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการดำเนินของ ทีม PLC  วงรอบที่ 1   เพื่อนำผลการปฏิบัติงาน ไปปรับปรุง วงรอบที่ 2 ในเดือน กันยายน 2563  ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  ทั้งการสะท้อนความคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ด้วยการศึกษาชั้นเรียน  ของทีม PLC   ที่มีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน  พร้อมนำผลสะท้อนทางความคิด  ไปปรับปรุง  พัฒนา  การจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย