เทศบาลเมืองหนองคาย จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาโอนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาอนุมัติให้กองร้อย อส.จังหวัดหนองคาย ใช้พื้นที่

เทศบาลเมืองหนองคาย  จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาโอนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาอนุมัติให้กองร้อย อส.จังหวัดหนองคาย ใช้พื้นที่

วันที่ 14 ก.ย.63  เวลา  14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคาย  ชั้น 7 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย  นายเศกสันต์  ตระกูลพรพงศ์  ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองคาย  เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

 

นายกำภล  เมืองโคตร  นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  ได้เสนอญัตติที่สำคัญในที่ประชุม  ได้แก่  การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่ วงเงิน 6,242,000 บาท, ขออนุมัติกันเงินยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในหมวดค่าครุภัณฑ์ 10 กิจกรรม  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 กิจกรรม  วงเงิน  6,089,000 บาท,  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับซ่อมแซมอาคารเรียน วงเงิน 422,600 บาท, ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้จ่ายหนี้ผูกพัน เป็นค่าครุภัณฑ์โรงเรียน 2 กิจกรรม  วงเงิน 1,900,000 บาท หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4 กิจกรรม  วงเงิน  6,959,000 บาท,  ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อจัดซื้อรถตีนตะขาบ 1 คัน  วงเงิน  4,800,000 บาท  หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง วงเงิน  24,866,120 บาท, ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อจัดซื้อรถตู้พยาบาล 1 คัน วงเงิน 2,000,000 บาท, ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ค่าครุภัณฑ์ 1 โครงการ 11 กิจกรรม  เพื่อพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และมีเครื่องมือที่ทันสมัย  วงเงิน 5,755,000 บาท, การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่  กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด  และติดตั้งโคมไฟ  วงเงิน  9,923,510 บาท  นอกจากนี้ยังได้เสนอญัตติ  ขออนุมัติอนุญาตให้ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.หนองคายใช้ที่ดิน สปก.เนื้อที่ประมาณ 28-3-27 ไร่ ชุมชนหนองไผ่  ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย  เพื่อก่อสร้างและขยายเขตของกองร้อยให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย