อบต.เนินหอม จ.ปราจีนบุรี ศึกษาดูงาน “การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

อบต.เนินหอม จ.ปราจีนบุรี ศึกษาดูงาน “การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

วันที่ 11 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุมแช่มช้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายเอกรินทร์ โปตะเวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ พร้อมด้วย นายโสภณ สรรพศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเดื่อ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมกันให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  นำโดย นายเกียรติ ศิริวัฒน์ภัทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่”

 

นายเอกรินทร์ โปตะเวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ เป็นสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการจัดการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามชุดสิทธิประโยชน์หลัก และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสถานบริการให้มีคุณภาพ ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการตาม “บริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ” รวมถึงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานของหน่วยงานรัฐมาโดยตลอด

 

นายเกียรติ ศิริวัฒน์ภัทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม ได้จัดทำโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/อนุกรรมการและคณะทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ  คณะกรรมการบริหารกองทุนอนุกรรมการกองทุนและคณะทำงาน   ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ของการดำเนินงานกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพ   ทำให้เกิดโครงการของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนในรูปแบบของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น  ซึ่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ มีการจัดการที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบที่ดี ที่ต้องมาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย