ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

วันที่ 9 ก.ย. 2563 เวลา  14.30 น.  ณ วัดโพธิรุกขาราม  บ้านโพธิ์ตาก  ตำบลโพธิ์ตาก  อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย  พระเทพศาสนาภิบาล  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม,  รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมคณะพระสังฆาธิการ,  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของ จังหวัดหนองคาย  และ อำเภอโพธิ์ตาก  จ.หนองคาย  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของบ้านโพธิ์ตาก  ตำบลโพธิ์ตาก  อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย

 

นายประภาส  รวมรส  ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  ตัวแทน นายสมควร  ใจซื่อ  นายอำเภอโพธิ์ตาก  กล่าวว่า  อำเภอโพธิ์ตาก เป็น 1 ใน 9 อำเภอ  ของจังหวัดหนองคาย  ห่างจากจังหวัดหนองคาย 77 กิโลเมตร มี 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน  ประชากรทั้งหมด 15,348  คน องค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 3 แห่ง  มีวัดทั้งหมด 27 วัด  มีเนื้อที่ทั้งหมด 127.79 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 79.824 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับภูเขา  สำหรับบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ตาก ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2435  มีบรรพบุรุษเป็นชาว "ไทยพวน" ซึ่งถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมือง เชียงขวาง  ประเทศลาว ในปัจจุบัน ต่อมาได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนที่เมืองบ่อแตนแก่นท้าว  แขวงไซยบุรี  ประเทศลาว  ก่อนจะอพยพเข้ามาในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น บ้านโพธิ์ตาก มีพื้นที่ทั้งหมด  30,000 ไร่  46 หลังคาเรือน  ประชากร 551 คน  มีวัดประจำหมู่บ้านคือ วัดโพธิรุกขาราม  มีภาษาพูด การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี  และวิถีชีวิตเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

 

สำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  เป็นการรณรงค์ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน  ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นเกราะป้องกันภัยให้ชีวิตและครอบครัวภายใต้คำขวัญโครงการ “มีศีล มีสุข สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ สันติสุข” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล  ในการสนับสนุนภารกิจของคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางศีล ๕ เพื่อสร้างสังคมให้เป็นคนดี  มีศีลธรรม  รักในสถาบันชาติ  ศาสนา  และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 ส่วนในช่วงเช้าทางคณะกรรมการฯ  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯ ที่วัดศิริขันธ์  บ้านดงเปลือย หมู่ที่ 6 ตำบลนางิ้ว  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย  เพื่อคัดเลือกเป็น  “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2563 ของจังหวัดหนองคายต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย