“นักเรียนหนองคาย เข้าค่าย English Camp”.... อบจ.หนองคาย ร่วมกับ สพม.เขต 21 และ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมสำหรับเยาวชน

“นักเรียนหนองคาย  เข้าค่าย English Camp”.... อบจ.หนองคาย  ร่วมกับ  สพม.เขต 21 และ  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย  จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมสำหรับเยาวชน

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  นายยุทธนา  ศรีตะบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ  “กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมสำหรับเยาวชนโรงเรียนท่าบ่อ”

 

นายสุริยา  มะโยธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม/นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  "โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม สำหรับเยาวชนโรงเรียนท่าบ่อ" (English Camp 2020)  เป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ.หนองคาย,  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย ได้กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ “กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ”  ระหว่างวันที่ 8 -9 กันยายน 2563 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในจังหวัดหนองคาย  เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 300 คน,  คณะผู้บริหาร ครูวิทยากร  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทยและชาวต่างชาติ  จำนวน 21 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จำนวน 100 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 400 คน  ทั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ  พร้อมนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนรู้และการสื่อสารได้

 

ด้าน นายยุทธนา  ศรีตะบุตร  นายก อบจ.หนองคาย  กล่าวว่า  อบจ.หนองคาย  ได้นำงบประมาณ  1 ใน 3 มาสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดหนองคาย  ตามนโยบายที่ว่า  “การศึกษาสร้างคน  คนสร้างชาติ”  ซึ่งได้สนับสนุนใน  5 ส่วนที่สำคัญประกอบด้วย  การสนับสนุนด้านกีฬา  โดยมีความเชื่อว่าเด็กจังหวัดหนองคายสามารถพัฒนาตัวเองเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ แต่ยังขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งกีฬาจะเป็นการส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพดี  ประการที่สองก็คือ  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  หรือส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ  โดยได้ตั้งงบประมาณปีละ 5,700,000 บาท  เพื่อเสริมประสิทธิภาพนักเรียนในการสอบแข่งขัน  ประการที่สาม  คือการเปิดโลกทัศน์กว้างให้กับนักเรียน  ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน  หรือไปศึกษาดูงานยังต่างจังหวัดที่มีความพร้อมในแต่ละเรื่อง  ซึ่งนักเรียนที่จะได้รับโอกาสดังกล่าว  จะต้องเป็นนักเรียนที่  เรียนดี  มีวินัย  และมีจิตอาสา ประการที่สี่  สนับสนุนโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน  หรือการแข่งขันทางด้านวิชาการแล้วนำมาปฏิบัติ  เพื่อสะท้อนผลการเรียน  และประการสุดท้ายก็คือ  สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้เฉพาะด้าน  เช่นการเข้าแคมป์ของนักเรียน  ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้จากสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัด  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในระดับสูงขึ้น  พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ทั้งการเรียน  การประกอบอาชีพ  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย