“เปลี่ยนขยะเป็นเงิน” เทศบาลเมืองหนองคาย จัดโครงการอบรมสมาชิกโครงการกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล

“เปลี่ยนขยะเป็นเงิน”  เทศบาลเมืองหนองคาย  จัดโครงการอบรมสมาชิกโครงการกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล 

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย  นายกำภล  เมืองโคตร  นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสมาชิกโครงการกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล  รุ่นที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ของชุมชนทั้ง 43 ชุมชน  ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

 

นายสมบัติ  บินตะคุ  ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย  กล่าวว่า  “ปัญหาขยะมูลฝอย”  เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นและสั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน  ส่วนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  สาเหตุเกิดจากการขาดความรู้และความพร้อมในการแก้ไขปัญหาของประชาชน  ทำให้การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนมีอัตราเพิ่มมากขึ้น

เทศบาลเมืองหนองคาย  ได้รณรงค์แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแนวทาง 3Rs ได้แก่ Reduce การลดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  Reuse  การนำกลับมาใช้ซ้ำ  และ  Recycle  เป็นการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่  โดยผ่านกิจกรรมกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล  มาตั้งแต่ปี 2559 ด้วยการให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทาง  คือ จากบ้านเรือน  ชุมชน  แล้วนำขยะรีไซเคิลมาขายให้กับกองทุนฯ  หากมีสมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์  โดยหักจากสมาชิกทั้งหมด  ครัวเรือนละ 20 บาท  ซึ่งปัจจุบันกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลของเทศบาลเมืองหนองคาย  มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการประมาณ 1,300 ครัวเรือน มีสมาชิกที่เสียชีวิตมากกว่า 200 ราย  และจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น กว่า 6 ล้านบาท 

 

การจัดอบรมสมาชิกกองทุนในครั้งนี้  เพื่อเป็นการชี้แจงผลการดำเนินโครงการ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา  เพื่อให้กับสมาชิกได้รับทราบ  รวมถึงกระตุ้นให้สมาชิกมีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย  พ้อมทั้งต่อยอดให้กับสมาชิกรู้จักคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน  การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน  เพื่อรวบรวมนำขยะเหล่านั้นนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย