นักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ศึกษาดูงาน “ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง อ.ท่าบ่อ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ศึกษาดูงาน “ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง อ.ท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 ณ บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง แหล่งเรียนรู้ศิลป์และวัฒนธรรมของชุมชน ตำบลน้ำโมง  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย/บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง และครูเบิ้ม เติมศิลป์ หรือนายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ให้การต้อนรับ นางลดาวรรณ  เอียการนา  อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย พร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่เดินทางมาศึกษาดูงานตาม โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง

 

นางลดาวรรณ  เอียการนา  อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2552 – 2561) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ทางการศึกษา ผู้ปกครอง

 

นางลดาวรรณ  เอียการนา  อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย กล่าวอีกว่าสำหรับวัตถุประสงค์การนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มีแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในการดำเนิน ชีวิตประจำวันได้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คือได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังและสามารถนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และทำให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ด้านนายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย/บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง กล่าวว่า  โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ในครั้งนี้ได้นำคณะนักศึกษามาอบรม ศึกษาดูงาน แบบละเอียด ทุกขั้นตอนทั้งวัน โดยมี ครูแดง คอยให้คำแนะนำอีกทั้งยังมี ยังมีครูเบิ้ม เติมศิลป์ (ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์) และ ครูสดใส (ทศพล ธรรมเรืองฤทธิ์) มาแนะนำวิธีการ เล่านิทาน และการวาดภาพระบายสี ให้นักศึกษาการปฐมศึกษาอีกด้วย พร้อมกันนี้ท่านผู้จัดการหนุ่ม  จากแสงพศินเมล่อนฟาร์ม อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ยังได้มาแนะนำวิธีการปลูก เมล่อนและสับปะรดเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาอีกด้วย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย