จังหวัดหนองคายเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ค่ายคนดีของสังคม รุ่น 7 (รุ่นสุดท้าย) ปีงบ 2563

จังหวัดหนองคายเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ค่ายคนดีของสังคม รุ่น 7  (รุ่นสุดท้าย) ปีงบ 2563

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย  นายสุชน  ภัยธิราช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 7 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

นายอดุลย์  นามแสง  ป้องกันจังหวัดหนองคาย   กล่าวว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเน้นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชน พร้อมกำหนดกลุ่มเป้าหมายสามารถลด ละ เลิก การใช้ยาเสพติด โดยใช้หลักการให้ความรัก ความเมตตา ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และคืนคนดีสู่สังคม โดยการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดให้มีหลักสูตรที่เหมาะสม เริ่มตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง จำแนกผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจบำบัด

 

ทั้งนี้ จังหวัดหนองคาย โดยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” หลักสูตรค่ายมาตรฐาน มีเป้าหมาย 7 รุ่น รวม 440 คน  ส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 7  รุ่นสุดท้าย  มีผู้เข้ารับการบำบัด จำนวน 81 คน ใช้ระยะเวลาอบรม จำนวน 15 วัน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย