ผอ.สพม.เขต 21 มอบนโยบายพร้อมประเมินบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด ให้มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล สามารถแสดงผลทาง Online ได้

ผอ.สพม.เขต 21 มอบนโยบายพร้อมประเมินบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด ให้มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล สามารถแสดงผลทาง Online ได้

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี  ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ)  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

นางชนานันท์  สุคันธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพม.เขต 21  กล่าวว่า  โครงการดังกล่าว  เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ฉบับที่ 12  แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ  20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ด้วยการปลูกฝังวิธีคิด  ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต,  ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และปราบปรามการทุจริต โดยมีกิจกรรมสำคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงาน  ได้แก่  การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต,  การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education),  การดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment. ITA Online)

 

การจัดประชุมในครั้งนี้  จึงเป็นการขยายผลและดำเนินการประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  และฝึกปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลเพื่อการประเมินผ่านระบบออนไลน์  โดยมีบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้แทน,  ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต  และผู้รับผิดชอบงาน ICT  โรงเรียนละ 3 คน  เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น  93 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย