รองผู้ว่าฯ หนองคาย ปิดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลวัดธาตุ รุ่นสุดท้ายประจำปี 2563 ของอำเภอเมืองหนองคาย

รองผู้ว่าฯ หนองคาย ปิดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ  เทศบาลตำบลวัดธาตุ  รุ่นสุดท้ายประจำปี 2563 ของอำเภอเมืองหนองคาย

วันที่  31 กรกฎาคม 2563  เวลา  13.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  นายศุภกร  มูลสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  เทศบาลตำบลวัดธาตุ  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

 

นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลวัตธาตุ  กล่าวว่า  เทศบาลตำบลวัตธาตุได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลวัดธาตุ" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ให้มีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ,  เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ทั้งอุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  และภัยอื่น ๆ  สามารถบัญชาการเหตุการณ์  การควบคุมสั่งการ  การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ  ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน  และเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้  โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น  65 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย