อบรมลูกผู้ชายตัวจริง รุ่น 5…รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ค่ายคนดีของสังคม

อบรมลูกผู้ชายตัวจริง  รุ่น 5…รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ค่ายคนดีของสังคม

วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย  นายสุชน  ภัยธิราช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

 

นายอดุลย์  นามแสง  ป้องกันจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเน้นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชน พร้อมกำหนดกลุ่มเป้าหมายสามารถลด ละ เลิก การใช้ยาเสพติด โดยใช้หลักการให้ความรัก ความเมตตา ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และคืนคนดีสู่สังคม โดยการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดให้มีหลักสูตรที่เหมาะสม เริ่มตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง จำแนกผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจบำบัด

 

ทั้งนี้จังหวัดหนองคาย โดยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” หลักสูตรค่ายมาตรฐาน มีเป้าหมาย 7 รุ่น รวม 440 คน ส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 5 มีผู้เข้ารับการบำบัด จำนวน 62 คน ใช้ระยะเวลาอบรม จำนวน 15 วัน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย