ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) จัดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) จัดโครงการถ่ายทอด  เผยแพร่ สาธิต  และจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ปี 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563  เวลา  09.30 น.  ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ถ.เลี่ยงเมืองหนองคาย - เวียงจันทน์  ต.หนองกอมเกาะ  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  นายศุภกร  มูลสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดงาน "โครงการถ่ายทอด เผยแพร่  สาธิต  และจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน"  ประจำปีงบประมาณ 2563

 

นายสมพงษ์  สายยนต์  หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)  กล่าวว่า  ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)  สังกัดกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (กถผ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  มีภารกิจหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลวิชาการด้านพลังงาน  การถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษา  แก้ไขปัญหาด้านพลังงาน  เป็นศูนย์การเรียนรู้จัดแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

ปัจจุบันศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)  มีผู้ข้ามาศึกษาดูงานเยี่ยมชมและเข้าฝึกอบรมโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นจำนวนมากในแต่ละปี  ซึ่งเป็นภารกิจในการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามศักยภาพด้านพลังงาน  ตามลักษณะของท้องถิ่น  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน  ในรูปแบบการจัดนิทรรศการประจำปี ของศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  ชุมชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป  เพื่อเป็นการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด รวมไปถึงให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย