เทศบาลเมืองหนองคาย มอบเงินอุดหนุนชุมชน 43 ชุมชน สำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองหนองคาย มอบเงินอุดหนุนชุมชน 43 ชุมชน สำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 30 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย นายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ และสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพ กิจกรรมอุดหนุนชุมชน /หมู่บ้าน สำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2563

 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 43 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการแจ้งคณะกรรมการชุมชนจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งมติที่ประชุมทั้ง 43 ชุมชน ได้จัดทำโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โครงการส่งเสริมการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กปฐมวัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมไปถึงโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านสะอาดอนามัยดี ชีวีสมบูรณ์)

 

ดังนั้น เทศบาลเมืองหนองคาย จึงได้จัดโครงการให้ความรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพในครั้งนี้ขึ้น พร้อมมอบเงินอุดหนุนชุมชน / หมู่บ้าน สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย