เทศบาลตำบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ทั้งการเฝ้าระวัง ตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ

เทศบาลตำบลวัดธาตุ  อ.เมืองหนองคาย  ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่  ทั้งการเฝ้าระวัง  ตรวจ  เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  นายสุชน  ภัยธิราช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

 

นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ  กล่าวว่า  ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  กำหนดให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทุกแห่งจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่  และจัดให้มีการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จทุกแห่งภายในเดือนกรกฎาคม 2563

 

ดังนั้น  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน  อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้พิจารณาคัดเลือกเทศบาลตำบลวัดธาตุ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของจังหวัดหนองคายในครั้งนี้   ทั้งนี้  เพื่อเฝ้าระวัง  ตรวจ  เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ  ที่อาจจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติ และเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม  และการเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติด้วยความรวดเร็ว  ถูกวิธี  ทั้ง  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดหนองคาย,  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี,  โรงพยาบาลหนองคาย,  สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย,  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย และวิทยากรจิตอาสา 904 วปร.มาให้ความรู้  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  69 คน.

 

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย